Jsme poskytovateli NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Happytools s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstananců se zdravotním postižením a splňuje tak podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a může poskytovat náhradní plnění ve smyslu výše uvedeného zákona.


Pro více informací o náhradním plnění a individuální nabídky nás neváhejte kontaktovat


Náhradní plnění a objednání zboží


Náhradní plnění se vztahuje na veškerý sortiment nabízený naší společností.
Ceny zboží se ve vztahu k náhradnímu plnění nemění.
Při objednání zboží prosíme o upozornění, že budete uplatňovat náhradní plnění.

Způsob prokázání náhradního plnění

Na faktuře, kterou vystaví naše společnost je na Vaši žádost připojeno čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, že naše společnost splňuje podmínky podle výše uvedeného zákona a je zde zároveň uveden průměrný přepočtený počet invalidních pracovníků námi zaměstnaných.
Zákon 435/2004 sb.
§ 81
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, 47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností 48) nebo obecně prospěšnou společností, 49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).
(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.


Co je to náhradní plnění

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

 • Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
 • Finanční odvod státu

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance. Nabízí hned několik výhod:

 • pomůže Vám splnit povinný podíl
 • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
 • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
 • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Výhody náhradního plnění

 • Splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP
 • Ušetříte na odvodech státu
 • Podpoříte zaměstnávaní OZP
 • Peníze neodevzdáte pouze státu, ale navíc získáte potřebné vybavení
 • Včasným zajištěním splníte povinné podmínky
 • Postaráme se o administrativu
 • Vyhnete se pokutě 1.000.000 Kč